NASK SA
Kariera

Młodszy specjalista SOC/Analityk bezpieczeństwa / Warszawa

Numer referencyjny: OPES SOC

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • dostęp do najnowszych technologii wspomagających bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • miłą atmosferę i stabilne zatrudnienie (umowa o pracę),
 • pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, MultiSport, ubezpieczenie na życie), elastyczny grafik (praca zmianowa).

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • monitorowanie zdarzeń naruszenia bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym,
 • wstępna analiza wykrytych zdarzeń bezpieczeństwa,
 • kategoryzowanie incydentów bezpieczeństwa i nadawanie im priorytetów,
 • obsługa incydentów bezpieczeństwa,
 • szukanie zależności pomiędzy zdarzeniami,
 • zbieranie kluczowych informacji i opisywanie ich na potrzeby kolejnych linii wsparcia,
 • współpraca z kadrą techniczną klientów,
 • obsługa systemów usług bezpieczeństwa IT,
 • współpraca z zespołami CERT/CSIRT z kraju i ze świata.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • gotowość do pracy w systemie zmianowym w trybie 24/7/365,
 • znajomość systemów operacyjnych Windows i Linux,
 • praktyczna znajomość TCP/IP i podstawowych protokołów sieciowych (DNS, HTTP, SMTP, itp.),
 • bardzo dobra znajomość narzędzi i produktów takich jak: SIEM, WAF, DLP, AV, skanery podatności, proxy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • odporność na stres,
 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne lub nauka na ostatnich dwóch latach studiów,
 • mile widziane doświadczenie pracy w zespołach monitorujących NOC lub SOC

Dodatkowym atutem będzie:

 • wiedza z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz sieci, systemów operacyjnych, baz danych lub aplikacji
 • doświadczenie w administracji systemami informatycznymi

Klauzula informacyjna  dotycząca przetwarzania danych osobowych
na potrzeby rekrutacji w NASK S.A.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 ), (dalej „RODO”) informujemy Panią/Pana, że:

 

Dane Administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Spółki NASK S.A. z siedzibą
w Warszawie, działającej pod adresem 03-446 Warszawa, ul. 11 Listopada 23, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000644422, NIP: 9512421815, REGON: 365743505, tel. +48 22 182 00 00, mail: kontakt@nasksa.pl
, (dalej NASK S.A.) w zakresie rejestracji oraz przetwarzania danych
i przechowywanej dokumentacji pisemnej.

Dane Inspektora ochrony danych osobowych

 Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny:

a)       pisemnie - adres siedziby Administratora: ul. 11 Listopada 23,
03-446 Warszawa;

b)       elektronicznie - adres e-mail: iod@nasksa.pl;

c)        telefonicznie – nr tel. +48 882 362 331.

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania jest przeprowadzenie rekrutacji, w tym nawiązanie kontaktu na etapie prowadzenia tego procesu oraz nawiązanie stosunku pracy w przypadku pozytywnego jego zakończenia.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby aplikującej (art. 22¹ª Kodeksy pracy). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna być załączona do dokumentów rekrutacyjnych. Proponowana treść oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji to:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez NASK S.A. zgodnie art. 22¹ª Kodeksu pracy w związku przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na uczestniczenie w przyszłych rekrutacjach prowadzonych prosimy o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie poprzez dopisanie do powyższego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez NASK S.A. przez okres 6 miesięcy od dnia złożenie przeze mnie dokumentów rekrutacyjnych.”

Podstawy proceduralne przetwarzania danych (RODO)

         I.            zgoda osoby, której dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a),

        II.            wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b),

      III.            obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c),

      IV.            ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d)

       V.            niezbędność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e),

      VI.            uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f).

Odbiorcy danych osobowych

1.        organy władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa (Policja, prokuratura, ZUS, administracja skarbowa) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;

2.        kontrahenci Administratora w ramach prowadzonej przez niego działalności,
w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej współpracy;

3.        osoby, które uzyskają dostęp do informacji publicznej;

4.        podmioty lecznicze w celach związanych ze świadczeniem usług medycznych w zakresie związanym z medycyną pracy, a także ratowania życia i zdrowia;

5.        podmioty dostarczające usług informatycznych, prawniczych, audytowych i księgowych na rzecz Administratora;

6.        banki w związku z wypłatą przysługujących Pani/Panu świadczeń na rachunek bankowy;

7.        leasigodawcy;

8.        jednostki naukowe i badawcze w celach naukowo-badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą.

Okres przetwarzania

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu:

a)     dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji;

b)     dokumenty są niszczone w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy dane te mogą być przetwarzane w celach dowodowych
i w celu rozliczalności przetwarzania danych osobowych; 

c)     dane osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji przechowywane są zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie przechowywania akt osobowych;

d)     dokumenty związane z rekrutacją, przekazane po wyznaczonym w ogłoszeniu
o naborze terminie składania aplikacji, nie będą rozpatrywane; będą one usuwane na zasadach określonych w lit. b;

e)     przypadki szczególne:

                               i.     przypadku, gdy kandydat do pracy wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w przyszłych rekrutacjach - 6 miesięcy od dnia ich przekazania; po upływie tego okresu dokumenty będą niszczone na zasadach określonych w lit. b;

                              ii.     dokumenty przekazywane bez ogłoszenia naboru usuwane są ze skrzynek pocztowych lub wydruki są niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu (nie później niż w terminie 6 miesięcy od ich wpłynięcia;.

f)      dokumenty (w tym ewidencję osób uczestniczących w danym procesie rekrutacji, która zawiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko kandydata, adres e-mail, numer telefonu, miasto zamieszkania) związane z rekrutacją, z wyjątkiem aplikacji kandydatów, przechowywane są przez okres 2 lat.

Prawa

1.        prawo do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

2.        prawo żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

3.        prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;

4.        prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5.        prawo do żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;

6.        prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

7.        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie/przesłanie pisma na adres Administratora, jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie,

8.        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją zgodnie z art. 21 RODO

Udostępnianie danych

Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona zgoda, jednak mogą być udostępnione stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań.

Dobrowolność podania danych

1)     nie ma obowiązku uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym,

2)     niepodanie danych, niezłożenie lub nieuzupełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie wykluczeniem z procesu rekrutacji (aplikacja nie będzie rozpatrywana).

Prawo do skargi

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. 22 531 03 00.

Transfer danych i ich profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, o czym jest mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator informuje, że w ramach swej działalności stosuje hierarchiczne bazy danych (Active Directory) i w tym zakresie może przechowywać dane osobowe w chmurze, co może skutkować przekazaniem ich odbiorcy w państwie trzecim, jednak przekazywanie tych danych odbywa się zgodnie z zasadami  określonymi w art. 49 RODO lub w oparciu o standardowe klauzule umowne (po unieważnieniu wyrokiem TSUE z dn. 16.07.2020 r. Tarczy Prywatności).

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie listu motywacyjnego, życiorysu zawodowego na adres: rekrutacja@nasksa.pl.

005-secure-shield nask logo
Witaj, strona NASK SA wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.