NASK SA
Kariera

Specjalista ds. Bezpieczeństwa / Warszawa

Numer referencyjny: SP/11/2019

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • przejrzysty system wynagradzania,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dużą samodzielność działania oraz wsparcie zespołu,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • miłą atmosferę pracy,
 • kartę MultiSport,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie zakupu biletów na wydarzenia kulturalne oraz zajęcia sportowe,

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 1. wsparcie techniczne, merytoryczne, organizacyjne ( w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji niskoprądowych [CCTV, KD, SSWiN], okablowania strukturalnego) obejmujące w szczególności:
 • udział w wizjach lokalnych i inwentaryzacjach,
 • weryfikacja lub sporządzanie kosztorysów,
 • sporządzanie koncepcji technicznych,
 • weryfikacja lub sporządzanie projektów,
 • poszukiwanie i wybór potencjalnych dostawców i wykonawców,
 • opracowywanie wymagań technicznych oraz propozycji dokumentów, w tym dokumentów do postępowań zakupowych,
 • analiza dokumentacji projektowej pod kątem rozwiązań technicznych i instalacyjnych wraz z wydawaniem opinii w zakresie oferowanych bądź przyjętych rozwiązań technicznych oraz przygotowywaniem stanowiska NASK SA w tym zakresie,
 • analiza proponowanych rozwiązań,
 • weryfikacja i opiniowanie umów zawieranych przez NASK SA z wykonawcami prac,
 • wsparcie merytoryczne przedstawicieli NASK SA podczas spotkań z dostawcami
  i wykonawcami,
 • nadzór nad realizacją inwestycji, w tym nad budżetem i harmonogramem prac,
 • nadzór nad realizacją prac wykonawców,
 • udział w pracach związanych z przygotowywaniem zapytań i wniosków o wydanie warunków technicznych,
 • prowadzenie uzgodnień z wykonawcami w podejmowaniu decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji w terminie i zgodnie z jej celem,
 • udział w odbiorach poszczególnych etapów prac wykonawców,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych prac i ich zgodności z ofertą lub umową wykonawcy,
 • potwierdzanie usunięcia wad i usterek stwierdzanych w trakcie realizacji prac przez wykonawców oraz na etapie odbiorów od wykonawców poszczególnych prac,
 • bieżące informowanie właściwych przedstawicieli odpowiedzialnych NASK SA
  o postępach prac i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wzrost kosztów realizacji inwestycji powyżej zakładanego budżetu i wydłużenie terminu realizacji inwestycji,
 • inne prace związane z przygotowywaniem i realizacją inwestycji.

  2. współpraca z innymi zespołami wykonawcami prac w zakresie rozwoju i utrzymania infrastruktury DC Praga Pn. w szczególności wykonywanie przeglądów prewencyjnych infrastruktury technicznej utrzymywanie aktualnej dokumentacji z przeglądów oraz jej uaktualnienie
  3. nadzór nad pracami wykonywanymi przez wyspecjalizowanych wykonawców;
  4. reagowanie na sytuacje awaryjne;
  5. monitorowanie stanu infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania sieci i węzłów sieci telekomunikacyjnej;
  6. rozwój merytoryczny w zakresie wdrażania i utrzymania infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania sieci teleinformatycznych.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego,
 • co najmniej 3-letniego doświadczenia w pracy związanej z wdrażaniem i / lub utrzymaniem infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania systemów ochrony fizycznej oraz sieci telekomunikacyjnej tj. UPS, agregaty prądotwórcze, klimatyzacja, oraz infrastruktura pasywna tj. okablowanie, patchpanele, szafy, multipleksery światłowodowe;
 • znajomości i zrozumienia systemów klimatyzacji / UPS / Systemów Agregatów prądotwórczych z perspektywy konserwacji;
 • znajomości i zrozumienia systemów infrastruktury pasywnej;
 • umiejętności koordynowania, kontroli i rozliczania prac prowadzonych przez wykonawców;
 • umiejętności planowania, organizowania i ustalania priorytetów działań;
 • nastawienia na realizację zadań i rozwój, wysokiej motywacji;
 • samodzielności, operatywności i odpowiedzialności;
 • umiejętności współpracy z wykonawcami.
 • znajomości j. angielskiego w stopniu średniozaawansowanym, umożliwiającym swobodną komunikację i czytanie dokumentacji technicznej – warunek obligatoryjny;
 • uprawnień elektrycznych SEP do 1kV - warunek obligatoryjny;
 • prawa jazdy kategorii B – warunek obligatoryjny.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie, za pomocą przycisku Aplikuj, CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NASK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty ds. Bezpieczeństwa (numer ref.: SP/11/2019)”.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w NASK S.A.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NASK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wąwozowej 18 lok. 010.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: odo@nasksa.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: iod@nasksa.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
 5. a)       W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wiązanych z procesem rekrutacji, w  tym przede wszystkim Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 – RODO), zaś w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. b)      W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilno-prawną podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 7. c)       W celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. d)      W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usług na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz – w zakresie w jakim podstawę przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes Administratora – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 12. Podanie danych osobowych jest wymagane:
 13. a)       przez przepisy prawa, w tym Kodeks pracy – w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 14. b)      dla celów prowadzenia rekrutacji – w przypadku preferowania zatrudnienia w formie umowy cywilno-prawnej.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż: 3 miesiące.

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu zawodowego na adres: rekrutacja@nasksa.pl.

005-secure-shield nask logo
Witaj, strona NASK SA wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.