NASK SA
Kariera

Starszy Specjalista ds. sieci światłowodowej / Warszawa

Numer referencyjny: ZI/2021

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • miłą atmosferę i stabilne zatrudnienie (umowa o pracę),
 • pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, MultiSport, ubezpieczenie na życie)

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 1. Prowadzenie ewidencji sieci światłowodowej w systemie paszportyzacji fastGis.
 2. Projektowanie oraz koordynacja procesu budowy sieci światłowodowej , w tym:
 • ewidencjonowanie stanów magazynowych kabli światłowodowych,
 • planowanie i projektowanie sieci światłowodowych we współpracy z projektantem,
 • szacowanie kosztów realizacji inwestycji światłowodowych, ich prowadzenie
  i rozliczanie;

     3. Pozyskiwanie i ewidencja zasobów radiowych.
     4. Udział w pracach dotyczących budowy, przebudowy sieci szkieletowej.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego po kierunkach technicznych,  
 • znajomości obsługi systemu paszportyzacji Gis (dodatkowy atut znajomość systemu fastGis)
 • praktycznej znajomości przepisów Prawa Budowlanego, Prawa Telekomunikacyjnego,
 • znajomości obsługi pakietu MS Office,
 • znajomości podstawowych  formalnych zagadnień związanych z procesem prowadzenia inwestycji,
 • dobrej znajomości języka angielskiego,
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • dobrej organizacji pracy własnej.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość programu AUTO-CAD,
 • znajomość systemów CRM, JIRA/ Confluence.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@nasksa.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „ZI/2021”.

 

 

Klauzula informacyjna  dotycząca przetwarzania danych osobowych
na potrzeby rekrutacji w NASK S.A.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 ), (dalej „RODO”) informujemy Panią/Pana, że:Dane Administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Spółki NASK S.A. z siedzibą
w Warszawie, działającej pod adresem 03-446 Warszawa, ul. 11 Listopada 23, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000644422, NIP: 9512421815, REGON: 365743505, tel. +48 22 182 00 00, mail: 
kontakt@nasksa.pl, (dalej NASK S.A.) w zakresie rejestracji oraz przetwarzania danych i przechowywanej dokumentacji pisemnej.

 
Dane Inspektora ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny: 

 1. a) pisemnie - adres siedziby Administratora: ul. 11 Listopada 23, 03-446 Warszawa; 
 2. b) elektronicznie - adres e-mail: iod@nasksa.pl
 3. c)  telefonicznie – nr tel. +48 882 362 331.

 

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych
Celem przetwarzania jest przeprowadzenie rekrutacji, w tym nawiązanie kontaktu na etapie prowadzenia tego procesu oraz nawiązanie stosunku pracy w przypadku pozytywnego jego zakończenia. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby aplikującej (art. 22¹ª Kodeksy pracy). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna być załączona do dokumentów rekrutacyjnych. Proponowana treść oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji to

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez NASK S.A. zgodnie art. 22¹ª Kodeksu pracy w związku przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na uczestniczenie w przyszłych rekrutacjach prowadzonych prosimy o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie poprzez dopisanie do powyższego oświadczenia:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez NASK S.A. przez okres 6 miesięcy od dnia złożenie przeze mnie dokumentów rekrutacyjnych.”

 
Podstawy proceduralne przetwarzania danych (RODO)

 1. zgoda osoby, której dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a),
 2. wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b),
 3. obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c),
 4. ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d)
 5. niezbędność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e),
 6. uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f).

 

 

Odbiorcy danych osobowych
1. organy władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa (Policja, prokuratura, ZUS, administracja skarbowa) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
 2. kontrahenci Administratora w ramach prowadzonej przez niego działalności,
3.w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej współpracy;
4. osoby, które uzyskają dostęp do informacji publicznej;
5.podmioty lecznicze w celach związanych ze świadczeniem usług medycznych w zakresie związanym z medycyną pracy, a także ratowania życia i zdrowia;
6.podmioty dostarczające usług informatycznych, prawniczych, audytowych i księgowych na rzecz Administratora;
7.banki w związku z wypłatą przysługujących Pani/Panu świadczeń na rachunek bankowy;
8.leasigodawcy;
9.jednostki naukowe i badawcze w celach naukowo-badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą.

Okres przetwarzania
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu: 

a) dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji; 
b) dokumenty są niszczone w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy dane te mogą być przetwarzane w celach dowodowych i w celu rozliczalności przetwarzania danych osobowych;
c) dane osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji przechowywane są zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie przechowywania akt osobowych; 
d) dokumenty związane z rekrutacją, przekazane po wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze terminie składania aplikacji, nie będą rozpatrywane; będą one usuwane na zasadach określonych w lit. b; 
e) przypadki szczególne: 

 1. przypadku, gdy kandydat do pracy wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w przyszłych rekrutacjach - 6 miesięcy od dnia ich przekazania; po upływie tego okresu dokumenty będą niszczone na zasadach określonych w lit. b; 
 2. dokumenty przekazywane bez ogłoszenia naboru usuwane są ze skrzynek pocztowych lub wydruki są niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu (nie później niż w terminie 6 miesięcy od ich wpłynięcia;

f) dokumenty (w tym ewidencję osób uczestniczących w danym procesie rekrutacji, która zawiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko kandydata, adres e-mail, numer telefonu, miasto zamieszkania) związane z rekrutacją, z wyjątkiem aplikacji kandydatów, przechowywane są przez okres 2 lat.

 


Prawa
1. prawo do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
2. prawo żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
6. prawo do żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;
7. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie/przesłanie pisma na adres Administratora, jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie;
9. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją zgodnie z art. 21 RODO

 


Udostępnianie danych
Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona zgoda, jednak mogą być udostępnione stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań.


Dobrowolność podania danych
1. nie ma obowiązku uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym,
2. niepodanie danych, niezłożenie lub nieuzupełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie wykluczeniem z procesu rekrutacji (aplikacja nie będzie rozpatrywana).

 

 

Prawo do skargi
Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  Adres : Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

Transfer danych i ich profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, o czym jest mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

Administrator informuje, że w ramach swej działalności stosuje hierarchiczne bazy danych (Active Directory) i w tym zakresie może przechowywać dane osobowe w chmurze, co może skutkować przekazaniem ich odbiorcy w państwie trzecim, jednak przekazywanie tych danych odbywa się zgodnie z zasadami  określonymi w art. 49 RODO lub w oparciu o standardowe klauzule umowne (po unieważnieniu wyrokiem TSUE z dn. 16.07.2020 r. Tarczy Prywatności).

 

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie listu motywacyjnego, życiorysu zawodowego na adres: rekrutacja@nasksa.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „ZI/2021”.

 

Zapraszamy do kontaktu

005-secure-shield nask logo
Witaj, strona NASK SA wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.