NASK SA
Kariera

Specjalista w Zespole Infrastruktury w Pionie Projektów / Warszawa

Numer referencyjny:

Szukamy osoby, która:

posiada:

 • minimum 2 letnie doświadczenie na rynku telekomunikacyjnym,
 • dobrą znajomość rynku i usług telekomunikacyjnych,
 • wykształcenie wyższe,
 • zdolność analitycznego myślenia i wielozadaniowość,
 • umiejętność prowadzenia złożonych tematów,
 • umiejętność budowania biznesowych relacji i prowadzenia negocjacji handlowych,
 • bardzo dobrą organizację pracy, samodzielność, inicjatywę, wysoką kulturę osobistą, odporność na stres, zdolność koncentrowania się na realizacji celów, kreatywność, komunikatywność, umiejętność budowania dobrych relacji ze współpracownikami,
 • dobrą znajomość języka angielskiego konieczną do prowadzenia rozmów handlowych,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

Co oferujemy? To zależy od Twoich potrzeb:

Potrzebujesz wyzwań? Ciekawa, ambitna i odpowiedzialna praca w dynamicznie rozwijającym się zespole czeka na Ciebie. Chcesz zadbać o siebie i bliskich? Oferujemy prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenia grupowe na życie. Chcesz się rozwijać? U nas będziesz mieć wiele okazji: programy szkoleniowe i rozwojowe, dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, możliwość awansu… Lubisz aktywność fizyczną? Mamy dla Ciebie kartę Multisport. Chcesz mieć chwilę dla siebie? Oferujemy dofinansowanie do wypoczynku.

Twoim zadaniem będzie:

 • pozyskiwanie do współpracy wykonawców i dostawców usług, w tym współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi,
 • ustalanie z wykonawcami i dostawcami warunków realizacji usług,
 • realizacja zakupów usług zewnętrznych w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej,
 • rozwój i podtrzymywanie biznesowych relacji z wykonawcami i dostawcami,
 • negocjowanie warunków zakupów, m. in. przygotowywanie i ustalanie treści umów i zamówień,
 • udział w projektach i pracach związanych z budową, przebudową, utrzymaniem i deinstalacją sieci NASK,
 • rozliczenia z wykonawcami i dostawcami,
 • optymalizacja kosztów infrastruktury telekomunikacyjnej,
 • stały monitoring rynku telekomunikacyjnego.

Czekamy na Twoje CV!

Zaaplikuj do nas

Klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji w NASK S.A.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 ), (dalej „RODO”) informujemy Panią/Pana, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Spółka NASK S.A. z siedzibą w Warszawie, działająca pod adresem 03-446 Warszawa, ul. 11 Listopada 23, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000644422, NIP: 9512421815, REGON: 365743505, tel. +48 22 182 00 00, mail: kontakt@nasksa.pl, (dalej NASK S.A.).

2. Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny:

1) pisemnie - adres siedziby Administratora; 2) elektronicznie - adres e-mail: iod@nasksa.pl;

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji, w tym nawiązanie kontaktu na etapie prowadzenia tego procesu oraz nawiązanie stosunku pracy w przypadku pozytywnego jego zakończenia. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221 § 1) w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast pozostałe dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, oznacza że:

1) dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji;

2) dokumenty są niszczone w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dane te mogą być przetwarzane w celach dowodowych i w celu rozliczalności przetwarzania danych osobowych;

3) przypadki szczególne:

a) w przypadku, gdy kandydat do pracy wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w przyszłych rekrutacjach - 6 miesięcy od dnia ich przekazania; po upływie tego okresu dokumenty będą niszczone;

b) dokumenty przekazywane bez ogłoszenia naboru usuwane są ze skrzynek pocztowych lub wydruki są niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu (nie później niż w terminie 6 miesięcy od ich wpłynięcia;

c) dokumenty (w tym ewidencję osób uczestniczących w danym procesie rekrutacji, która zawiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko kandydata, adres e-mail, numer telefonu, miasto zamieszkania) związane z rekrutacją, z wyjątkiem aplikacji kandydatów, przechowywane są przez okres 2 lat.

5. Przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 3. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. prawo do żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.

6. Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona zgoda, jednak mogą być udostępnione stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań.

7. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. 22 531 03 00.

005-secure-shield nask logo
Witaj, strona NASK SA wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.