NASK SA
Kariera

Specjalista w Zespole Operatorów Systemów Teleinformatycznych / Administrator Sieci w NOC (Network Operations Center) / Warszawa

Numer referencyjny:

Szukamy osoby, która:

posiada

 • znajomość technologii, urządzeń i protokołów używanych w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
 • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa sieciowego, 
 • komunikatywność oraz zdolność analitycznego myślenia,
 • dążenie do podwyższania własnych kompetencji oraz motywacja do wykorzystania wiedzy w praktyce.
 

Mile widziane

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne (preferowani absolwenci bądź studenci ostatnich lat studiów),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,
 • znajomość urządzeń Juniper, Huawei, Mikrotik, Fortigate,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Co oferujemy? To zależy od Twoich potrzeb:

 • Potrzebujesz wyzwań? Ciekawa, ambitna i odpowiedzialna praca  w dynamicznie rozwijającym się zespole czeka na Ciebie.
 • Chcesz zadbać o siebie i bliskich? Oferujemy prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenia grupowe na życie.
 • Chcesz się rozwijać? U nas będziesz mieć wiele okazji: programy szkoleniowe i rozwojowe, dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, możliwość awansu… 
 • Chcesz poczuć się doceniony? Oferujemy stałą premię kwartalną za Twój wysiłek oraz możliwość uzyskania nagród za zaangażowanie w pracy.
 • Lubisz aktywność fizyczną? Mamy dla Ciebie kartę Multisport.
 • Chcesz mieć chwilę dla siebie? Oferujemy dofinansowanie do wypoczynku.

Twoim zadaniem będzie:

 • całodobowy nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemów i sieci telekomunikacyjnych NASK poprzez identyfikację i analizę komunikatów systemowych,
 • konfiguracja urządzeń sieciowych na różnych platformach sprzętowych,
 • obsługa systemu zgłoszeniowego,
 • lokalizacja awarii i uszkodzeń w nadzorowanych elementach sieci i systemach oraz ich zdalne usuwanie,
 • obsługa zgłoszeń klienckich z zachowaniem SLA,
 • koordynacja procesu usuwania awarii, współpraca z jednostkami organizacyjnymi firmy oraz podmiotami zewnętrznymi.

Czekamy na Twoje CV!

Zaaplikuj do Nas!

Klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str.1 ), (dalej „RODO”) informujemy Panią/Pana, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka NASK S.A. z siedzibą w Warszawie, działająca pod adresem 03-446 Warszawa, ul. 11 Listopada 23, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000644422, NIP: 9512421815, REGON: 365743505, tel. +48 22 182 00 00, mail: kontakt@nasksa.pl, (dalej NASK S.A.).
 2. Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny:
  1. pisemnie - adres siedziby Administratora;
  2. elektronicznie - adres e-mail: iod@nasksa.pl;
  3. telefonicznie – nr tel. +48 882 362 331.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji, w tym nawiązanie kontaktu na etapie prowadzenia tego procesu oraz nawiązanie stosunku pracy w przypadku pozytywnego jego zakończenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby aplikującej (art. 22¹ª Kodeksy pracy). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna być załączona do dokumentów rekrutacyjnych.

4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, oznacza że:

  1. dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji;
  2. dokumenty są niszczone w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dane te mogą być przetwarzane w celach dowodowych i w celu rozliczalności przetwarzania danych osobowych;
  3. przypadki szczególne:
   1. w przypadku, gdy kandydat do pracy wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w przyszłych rekrutacjach - 6 miesięcy od dnia ich przekazania; po upływie tego okresu dokumenty będą niszczone na zasadach określonych w lit. b;
   2. dokumenty przekazywane bez ogłoszenia naboru usuwane są ze skrzynek pocztowych lub wydruki są niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu (nie później niż w terminie 6 miesięcy od ich wpłynięcia;.
   3. dokumenty (w tym ewidencję osób uczestniczących w danym procesie rekrutacji, która zawiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko kandydata, adres e-mail, numer telefonu, miasto zamieszkania) związane z rekrutacją, z wyjątkiem aplikacji kandydatów, przechowywane są przez okres 2 lat.

5. Przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  5. prawo do żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.

6. Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona zgoda, jednak mogą być udostępnione stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań.

7. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  22 531 03 00.

Proponowana treść oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji to:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez NASK S.A. zgodnie art. 22¹ª Kodeksu pracy w związku przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na uczestniczenie w przyszłych rekrutacjach prosimy o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym zakresie poprzez dopisanie do powyższego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez NASK S.A. przez okres 6 miesięcy od dnia złożenie przeze mnie dokumentów rekrutacyjnych.”

005-secure-shield nask logo
Witaj, strona NASK SA wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.