NASK SA
Kariera

Specjalistka/Specjalista w Zespole Obsługi Administracyjnej / Warszawa

Numer referencyjny:

Szukamy osoby, która:

posiada

 • Wysoką kulturę osobistą oraz komunikatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole oraz pozytywne nastawienie.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu - wielozadaniowość.
 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów.
 • Inicjatywę, bardzo dobrą samoorganizację i dokładność przy wykonywaniu zadań.
 • Zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków.
 • Umiejętność obsługi komputera, w szczególności znajomość pakietu MS Office.
 • Umiejętność redagowania i tworzenia prezentacji, pism i materiałów informacyjnych z wykorzystaniem pakietu MS Office, narzędzi Google.
 • Gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

 

Mile widziane

 • Wykształcenie prawnicze.

 

Co oferujemy? To zależy od Twoich potrzeb:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz możliwość dalszego rozwoju w ramach organizacji.
 • Potrzebujesz wyzwań? Ciekawa, ambitna i odpowiedzialna praca w dynamicznie rozwijającym się zespole czeka na Ciebie.
 • Chcesz zadbać o siebie i bliskich? Oferujemy prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenia grupowe na życie.
 • Chcesz się rozwijać? U nas będziesz mieć wiele okazji: programy szkoleniowe i rozwojowe, dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, możliwość awansu.
 • Lubisz aktywność fizyczną? Mamy dla Ciebie kartę Multisport.
 • Chcesz mieć chwilę dla siebie? Oferujemy dofinansowanie do wypoczynku.

 

Twoim zadaniem będzie:

 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sekretariatu Zarządu, w tym prowadzenie kalendarza Zarządu oraz obsługa spotkań Zarządu.
 • Obsługa korespondencji kierowanej do Zarządu Spółki.
 • Obsługa telefoniczna.
 • Zapewnienie wsparcia administracyjno–organizacyjnego Zarządu Spółki (w tym koordynowanie zaopatrzenia w materiały biurowe, spożywcze, bilety itp.).
 • Koordynowanie spraw zgłaszanych do Zarządu Spółki.
 • Prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów prawnych.
 • Prowadzenie rejestru Uchwał Zarządu oraz pełnomocnictw wydawanych w Spółce.
 • Archiwizacja dokumentacji dotyczącej zadań komórki organizacyjnej.
 • Prawidłowe i terminowe rozliczanie faktur z tytułu dostaw i usług nadzorowanych przez Zespół Administracyjny.
 • Współpraca z jednostkami/komórkami organizacyjnymi NASK S.A. w zakresie powierzonych obowiązków.
 • Wsparcie Pionu oraz Zespołu Administracyjnego w bieżących zadaniach.

Czekamy na Twoje CV. Zaaplikuj do nas.

Klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji w NASK S.A.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 ), (dalej „RODO”) informujemy Panią/Pana, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka NASK S.A. z siedzibą w Warszawie, działająca pod adresem 03-446 Warszawa, ul. 11 Listopada 23, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000644422, NIP: 9512421815, REGON: 365743505, +48 22 182 00 00, mail: kontakt@nasksa.pl , (dalej NASK S.A.).
 2. Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny:
  • pisemnie - adres siedziby Administratora;
  • elektronicznie - adres e-mail: iod@nasksa.pl;
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji, w tym nawiązanie kontaktu na etapie prowadzenia tego procesu oraz nawiązanie stosunku pracy w przypadku pozytywnego jego zakończenia. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221 § 1) w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast pozostałe dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, oznacza że:
  • dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji;
  • dokumenty są niszczone w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dane te mogą być przetwarzane w celach dowodowych i w celu rozliczalności przetwarzania danych osobowych;
  • przypadki szczególne:
   1. w przypadku, gdy kandydat do pracy wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w przyszłych rekrutacjach - 6 miesięcy od dnia ich przekazania; po upływie tego okresu dokumenty będą niszczone;
   2. dokumenty przekazywane bez ogłoszenia naboru usuwane są ze skrzynek pocztowych lub wydruki są niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu (nie później niż w terminie 6 miesięcy od ich wpłynięcia;
   3. dokumenty (w tym ewidencję osób uczestniczących w danym procesie rekrutacji, która zawiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko kandydata, adres e-mail, numer telefonu, miasto zamieszkania) związane z rekrutacją, z wyjątkiem aplikacji kandydatów, przechowywane są przez okres 2 lat.
 1. Przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
  • prawo sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
 2. Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona zgoda, jednak mogą być udostępnione stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań.
 3. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. 22 531 03 00.

Proponowana treść oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji:

,,Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez NASK S.A. w zakresie szerszym niż wskazanym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221 § 1).”

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na uczestniczenie w przyszłych rekrutacjach prosimy o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym zakresie poprzez dopisanie do powyższego oświadczenia:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w następnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez NASK S.A. przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia przeze mnie dokumentów rekrutacyjnych.”

005-secure-shield nask logo
Witaj, strona NASK SA wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.